Konsekwencje prawne nieprawidłowego wywozu złomu - Caban Recykling

Mimo rosnącej świadomości społecznej dotyczącej ochrony środowiska naturalnego dużym problemem wciąż pozostaje składowanie odpadów w nieodpowiednich miejscach oraz ich nielegalny wywóz na przykład do lasu. Stanowi to ogromne zagrożenie dla ekosystemu, a więc wzrostu roślin, bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, stanu gleby czy wód gruntowych, dlatego w obowiązujących przepisach prawnych znaleźć można regulacje określające kary za nieprawidłowe przechowywanie oraz wywożenie odpadów, w tym złomu. Konsekwencje takich działań mogą zaś okazać się bardzo poważne.

Niewłaściwe składowanie odpadów – kary

Prawo reguluje zasady składowania różnego rodzaju odpadów – także złomu – zarówno w przestrzeni publicznej, jak i na prywatnych posesjach. Przechowywanie dużych ilości śmieci, niezgodne z przepisami dotyczącymi obowiązku utrzymania czystości, grozi zatem mandatem w wysokości do 1500 złotych (na podstawie art. 117. Kodeksu wykroczeń). Ten sam akt prawny reguluje zasady odnoszące się do miejsc publicznych – zaśmiecanie ich może więc skutkować karą grzywny do 500 złotych lub naganą (art. 145. k.w.).

Wywożenie złomu w miejsca do tego nieprzeznaczone

Konsekwencje prawne w przypadku nielegalnego składowania bądź wywozu złomu oraz innych odpadów, które mogą negatywnie wpłynąć na środowisko lub zdrowie ludzi, określa Kodeks karny. Sprawcy takiego działania grozi nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 183. k.k.). Próba wywiezienia przedmiotów niebezpiecznych (np. zużytych akumulatorów) za granicę może zaś skutkować podobnymi konsekwencjami w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Istnieją też konkretne przepisy dotyczące nielegalnego wywozu złomu i innych odpadów do lasu – wtedy sprawcę można ukarać grzywną do 5000 zł lub naganą, a przy ukrywaniu śmieci dochodzi do tego możliwość aresztu oraz nałożenia nawiązki równej kosztom rekultywacji zanieczyszczonego terenu.

Utylizacja odpadów metalowych zgodnie z prawem

Kary, którymi może skutkować nieodpowiednie bądź nielegalne składowanie lub wywożenie złomu, są zatem bardzo surowe – zanieczyszczenie środowiska jest bowiem niezwykle istotnym problemem nie tylko w naszym kraju, ale też na całym świecie. Jeśli więc posiadamy tego rodzaju odpady i nie wiemy, jak odpowiednio się ich pozbyć, należy skontaktować się z wyspecjalizowanym skupem dysponującym niezbędnymi pozwoleniami. Klienci z Łodzi oraz okolic mogą skorzystać z pomocy fachowców z Caban Recykling – zajmiemy się utylizacją złomu, a w razie potrzeby zapewnimy też dojazd we wskazane miejsce.